OBB - logo OBB - střechy a střešní krytiny

Pro Vaši střechu to nejlepší

Zásady zpracování osobních údajů v OBB

Společnost OBB stavební materiály spol. s.r.o. považuje ochranu soukromí
a osobních údajů za stěžejní pro zachování důvěry svých zákazníků.

Proto se zavazujeme k dodržování těchto základních principů, dle kterých
se budou řídit veškerá zpracování osobních údajů v společnosti OBB.

V tomto dokumentu bychom vás rádi informovali o zásadách a postupech
při zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech, a to v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016
o ochraně fyzických údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení),
a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění
pozdějších předpisů.


Zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Veškeré
zpracovávání osobních údajů se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů a v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které nabude
plnou právní legitimitu dne 25.5.2018.

1. Pojmy
Subjekt údajů (dále jen „zákazník“): Fyzická osoba (včetně osob samostatně
výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují (např. potenciální,
stávající či ztracený zákazník);
Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném
zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo
či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například
jméno, identifikační číslo, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby;
Správce: OBB stavební materiály spol. s.r.o. , se sídlem Frýdecká 793, 720 00,
Ostrava - Hrabová IČ: 64611809 DiČ: CZ64611809 zapsané ve veřejném
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C
8888 ze dne 20.11.1995 (dále jen „OBB“), subjekt, který určuje účel
a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá
za ně. Zpracováním osobních údajů může OBB zmocnit nebo pověřit
zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;
Zpracovatel: Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z
pověření OBB zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na
základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů;
Profilování: Jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů
spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů
vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů
týkajících se jejího pracovního výkonu, zdravotního stavu, zájmů,
spolehlivosti;
Účel zpracování osobních údajů: Cíl (obchodní aktivita), pro který je
nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat;
Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních osobních údajů
subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel;
Cookies: Elektronická data, která WWW server pošle prohlížeči, který je
následně uloží na počítači uživatele (zákazníka). Při každé další návštěvě
téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně
slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské
předvolby apod. V tuto chvíli cookies OBB na svých webových stránkách
nevyužívá.


2. Principy zpracování osobních údajů

Společnost OBB zpracovává osobní údaje v duchu následujících principů
vyplývajících z Nařízení:


zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování;
účelové omezení - shromažďování jen pro určité, výslovně vyjádřené
a legitimní účely;
minimalizace údajů - přiměřenost, relevantnost a limitace zpracování
na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu;
přesnost a aktuálnost – OBB přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní
údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které
se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
omezené uložení – osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující
identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely,
pro které jsou zpracovávány, a to za předpokladu provedení příslušných
technických a organizačních opatření požadovaných stávající legislativou
s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů;
integrita a důvěrnost - osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který
zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných
technických nebo organizačních opatření před neoprávněným
či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo
poškozením.


3. Z jakých zdrojů OBB osobní údaje získává?


• přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby
a při jejich následné realizaci;
• přímo od uchazečů o zaměstnání v případě žádosti o zařazení
do výběrového řízení
• z veřejně přístupných rejstříků, seznamů, evidencí a z dalších veřejných zdrojů
(výstavy, dny otevřených dveří včetně informací ze sociálních sítí a internetu,
které o sobě subjekt údajů sám zveřejní);


4. Jakým způsobem OBB zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou v OBB zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které
zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným
přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným
zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci
plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou
nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


5. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je zpracováváme?


5.1. Kategorie zpracovávaných údajů:
a) identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum
narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného
bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní
příslušnost, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČ, DIČ;
b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa;
c) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: objednané služby, číslo
objednávky, cena služby, informace o platbě, údaje o provedených oznámeních
- potvrzení objednávky, informace o pohybu služeb, doručení objednávky,
reklamace atp.
d) další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných
dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;


5.2. OBB zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních
důvodů (titulů):
• oprávněný zájem OBB,
• plnění smlouvy,
• plnění právní povinnosti,
• platný souhlas se zpracováním osobních údajů.


5.2.1 Oprávněný zájem OBB
Právní titul zpracování osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva
správce nad zájmy/právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného
očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se o
případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.
Jedná se zejména o následující účely:


Ochrana základních či jiných důležitých práv OBB z obecně závazných
právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve
vztahu k smluvním partnerům a třetím osobám pro kategorie zpracování v
rozsahu bodů a)-d) po dobu zákonem daných lhůt pro archivaci,
maximálně však po dobu 10 let od po ukončení posledního smluvního
vztahu zákazníka s OBB.
Zamezení podvodného jednání poškozujícího OBB v případech důvodného
podezření pro kategorie zpracování v rozsahu bodů a)-d), po dobu, která je
stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 5 let po
ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s OBB.
Přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb týkajících se prodeje stavebního
materiálu a souvisejících produktů a služeb pro rozsah zpracování a), b) po
dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s OBB.
Vymáhání pohledávek pro rozsah zpracování a)- d) po dobu zákonných
promlčecích dob, maximálně však po dobu 10 let.

5.2.3 Plnění smlouvy
OBB zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem uzavírání smluvních
vztahů – zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, ve smyslu
uzavírání a plnění smluvních vztahů, reklamací, či jiná ochrana spotřebitele
uložená dodavateli všeobecnými obchodními podmínkami, zasílání objednaných
služeb, vyřizování objednávek atd.


Rozsah pro tyto účely zpracovávaných osobních údajů je vymezen údaji na
formulářích smluv, objednávek, dodacích listů, reklamací atd.


Kategorie zpracovávaných údajů:
pro kategorie zpracování osobních údajů v rozsahu bodů a)-d).


Doba uchování osobních údajů:
• osobní údaje pro tento účel jsou uchovány po dobu trvání smluvního vztahu
– chápáno ve smyslu okamžiku objednaní zboží/služby do okamžiku uplynutí
záruční doby
• osobní údaje v omezené míře jsou uchovávány i po vypršení smluvního
vztahu za účelem dodržení povinného režimu pro uchovávání specifických
dokumentů dle platné legislativy např. archivace účetních dokladů se řídí
zákonem o účetnictví atp.

5.2.3 Plnění právní povinnosti
OBB poskytuje osobní údaje o zákaznících vedle zpracovatelů též příjemcům
osobních údajů, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění
zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to
zejména za účelem:


poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním,
přestupkovém či správním řízení,


a pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění
zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.


Kategorie pro rozsah zpracování osobních údajů a doba jejich zpracování je
stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení
posledního smluvního vztahu zákazníka s OBB.


5.2.4 Platný souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že správce zpracovává osobní údaje zákazníka pro jiné účely, které
nelze podřadit pod účely uvedené v článku 5.1, 5.2 a 5.3, může tak činit pouze
na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze
strany zákazníka, který je projevem svobodné vůle zákazníka a tvoří tak specifický
titul pro takové nakládání s osobními údaji.
Zákazník OBB uděluje podpisem písemného formuláře nebo potvrzením
elektronické verze souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem šíření
obchodních sdělení - zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.


Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
pro kategorie zpracování osobních údajů v rozsahu bodů a),b)

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou
pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:
• Poskytovatel softwaru Webkomplet, s.r.o.
• Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
které však v současné době Společnost nevyužívá.


Tyto osobní údaje podléhají manuálnímu zpracování (např. při aktualizaci,
blokování, likvidaci neaktuálních údajů) a zároveň i automatizovanému
zpracování ve formě profilování (např. při hromadném zasílání newsletteru). Přístup
k těmto údajům mají jenom pověřené osoby nebo zpracovatelé, kteří jsou vázány
mlčenlivostí nebo jsou smluvní vztahy s nimi upravené dle platné legislativy
kompatibilní s Nařízením EU a Zákonem na ochranu osobních údajů.


Doba uchování osobních údajů:
• osobní údaje pro tento účel jsou uchovávány po dobu 10 let, tj. doba na
kterou nám subjekt údajů dal jednoznačný a prokazatelný souhlas se
zasíláním obchodních sdělení
• osobní údaje pro tento účel jsou uchovávaný po dobu kratší 10 let v
případě odvolání výše uvedeného souhlasu.

Odvolání souhlasu
Souhlas je možné kdykoliv zdarma a jednoduchým způsobem odvolat
jednoduchým kliknutím na aktivní odkaz přímo v patě každého zaslaného
obchodního sdělení, případně písemným sdělením zaslaným do sídla společnosti
OBB, nebo e-mailovou zprávou na adresu gdpr@obb.cz.

Každé takto zaslané obchodní sdělení obsahuje jasné a zřetelné označení, že se
jedná o obchodní sdělení, obsahuje totožnost odesílatele, obsahuje platnou
adresu jak elektronickou tak adresu sídla společnosti OBB, kam může adresát
odeslat žádost o ukončení zasílaní obchodních sdělení.


Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a svobodné.
Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění dříve sjednaného
závazku po dobu trvání smlouvy nebo na možnost uzavření nového závazku ze
strany OBB. Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů může mít vliv
pouze na zasílání obchodních sdělení, nebo například na omezení doby po kterou
bude uchazeč o zaměstnání v OBB evidován v personální databázi pro účely
obsazení volných pozic. Udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat.


6. Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka
Osobní údaje, které nám poskytne subjekt údajů jsou zpracovávány
automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům OBB, pokud
je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž
má OBB uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, společnostem OBB
a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Subjekt údajů má:
• právo na přístup ke svým osobním údajům,
• právo na jejich opravu, právo na výmaz, (právo být zapomenut),
• právo na přístup ke svým osobním údajům,
• právo na jejich opravu, právo na výmaz, (právo být zapomenut),
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost,
• právo vznést námitku proti zpracování,
• právo podat stížnost u dozorového úřadu.


Subjekt údajů má dále právo na informace o kategoriích dotčených osobních
údajů, účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů, příjemci,
nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění, (vč. příjemců ve třetích zemích, či
mezinárodních organizací), plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není -li ji
možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, informace o zdroji osobních
údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů. Skutečnost jestli dochází k
automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též
informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných
důsledků takového zpracování pro subjekt údajů uvádíme v našich Zásadách o
ochraně osobních údajů. Tyto ucelené informace o zpracování osobních údajů a
výčet práv a povinností subjektů osobních údajů včetně poučení o důsledcích
částečného či úplného neudělení souhlasu, jsou zveřejněny a průběžně
aktualizovány na webové stránce OBB a na vyžádání dotčeného subjektu údajů
budou poskytnuty i na kontaktních místech OBB.


Všechny tyto práva může subjekt osobních údajů uplatnit zasláním písemné
žádosti na adresu sídla společnosti OBB, nebo na speciální adresu přímo zřízenou
pro řešení dotazů ohledně zásad ochrany osobních údajů – gdpr@obb.cz.

Předchozí stránka: Brandýs nad Labem- kontakty

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.
Kontaktujte nás.