OBB - logo OBB - střechy a střešní krytiny

Pro Vaši střechu to nejlepší

Střecha 2

12. srpen 2014

Konstrukce střechy

 

Střecha je složena ze střešního pláště a nosné střešní konstrukce. Střešní plášť poskytuje ochranu budovy (domu) před vnějšími vlivy a zároveň je to část střechy bez nosné střešní konstrukce. Nosná střešní konstrukce je část střechy, jež přenáší zatížení ze střešního pláště do ostatních nosných částí domu. Může rovněž plnit funkci nosné vrstvy střešního pláště.

Nosná střešní konstrukce

 

Hlavní nosnou konstrukci u šikmých střech rodinných domů zpravidla tvoří střešní dřevěný krov. Tuto funkci u ploché střechy zpravidla plní stropní konstrukce stejného stavebního systému, ze kterého je dům postaven. Jak v prvním, tak i ve druhém případě musí být konstrukce schopna přenést trvalá zatížení, což znamená vlastní hmotnost, váhu střešní krytiny, hydroizolace apod. Musí být také schopná zvládnout tzv. krátkodobá zatížení např. větru či sněhu. Dle použitého materiálu mohou být hlavní nosné střešní konstrukce dřevěné, ocelové či železobetonové. U rodinných domů jsou střešní konstrukce nejčastěji ze dřeva.

 

Při výběru nosné střešní konstrukce hrají důležitou roli normy pro protipožární bezpečnost staveb stanovující stupně odolnosti proti ohni. Odolnost je vyjádřena počtem minut, po které je konstrukce schopna odolávat plamenům, aniž by došlo ke ztrátě stability nebo nosnosti.

 

Střešní plášť

 

Typ střechy (sklonitá nebo plochá), využití podstřešního prostoru (nutná tepelná izolace) či využití prostoru nad střechou (pochozí plochá střecha, zelená střecha apod.) to vše ovlivňuje skladbu střešního pláště. Podívejme se nyní na skladbu střešního pláště rodinného domu s tepelně izolovanou sklonitou střechou. Bude se skládat z:

 • paronepropustné fólie

 • krokve vyplněné minerální izolací

 • latě

 • pojistná hydroizolace

 • kontralatě

 • střešní krytina

 

U plochých střech je skladba střešního pláště tvořena složitým systémem, jež může obsahovat:

 • provozní vrstvu = umožňuje provozní využití střechy a tato vrstva se nachází při vnějším povrchu pláště

 • hydroizolační vrstvu = vodotěsná izolace, která chrání podstřešní prostory a vrstvy střešního pláště (nacházející se pod ní) před atmosférickými vlivy. Jako hydroizolaci můžeme použít asfaltové pásy, kovové plechy či stříkané hydroizolace.

 • roznášecí vrstvu = musí být co nejlehčí z důvodu nezatěžování nosné konstrukce

 • separační vrstvu = odděluje 2 vrstvy střešního pláště

 • tepelněizolační vrstvu = snižuje tepelné ztráty

 • parotěsnou vrstvu = zamezuje pronikání vodní páry z vnitřního prostedí do střešního pláště. Můžeme využít asfaltové pásy, kovové plechy či stěrky.

 • spádovou vrstvu = utváří nutný sklon následujících vrstev střešního pláště

 • nosnou konstrukci střechy = přenáší zatížení do dalších nosných částí objektu

 

 

 

 

Rozdělení střech

 

Střechy můžeme rozdělit dle jejich tvaru, sklonu, počtu plášťů či funkce. Termínem sklonité střechy označujeme jak střechy šikmé, tak střechy strmé.

 

Podle sklonu dělíme střechy na:

 

 • ploché – sklon střešních rovin 0-5

 • šikmé – do 45

 • strmé – nad 45

 

Podle počtu plášťů dělíme střechy na:

 

 • jednoplášťové – většina střech na obytných budovách

 • víceplášťové – ve většině případů dvouplášťové a jsou využity na větších veřejných stavbách

 

Hlavní části sklonité střechy

 

 • krov – označení pro nosnou konstrukci střechy

 • hřeben – vodorovná průsečnice střešních ploch (střešní plochy od ní sestupují)

 • nároží – sklonitá průsešnice (střešní plochy od ní sestupují)

 • úžlabí – sklonitá průsečnice (střešní plochy k ní sestupují)

 • štít – sklonitý okraj střechy mezi hřebenem a okapem (část svislé stěny pod tímto okrajem)

 • okap – nejnižší vodorovný okraj střešní plochy

 • valba – sklonitá střešní plocha na kratší straně střechy

 • polovalba – sklonitá střešní plocha nad štítem

 • vikýř – krytý střešní výstupek se svislým oknem či okno samo

 • střešní okno – okno usazené do sklonité střešní roviny bez krytého výstupku

 

 

Typy střech

 

Mezi nejběžnější typy sklonitých střech patří:

 

Pultová střecha – tato střecha má jen jednu střešní rovinu s hřebenem, okapem a 3 štíty. Využití střechy můžeme nalézt u staveb na hranici pozemku nebo u přístavku.

 

Sedlová střecha – nejběžnější střecha využívaná u nás (rodinné a bytové domy). Střecha má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty.

 

Valbová střecha – rozdíl mezi valbovou střechou a střechou sedlovou je v tom, že tato střecha má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny (valby). V případě, že jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy sedlové střechy = valbová střecha; pokud jsou výš = polovalbová střecha.

 

Mansardová střecha – jedná se o variantu sedlové střechy. Každá její polovina mezi hřebenem a okapem se stává ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Vnitřní prostor pod touto střechou označujeme jako mansarda (obytné podkroví).

 

Stanová (jehlanová) střecha – tato střecha má čtyři střešní roviny sbíhající do středového vrcholu. Tento typ střechy nalezneme na samostatně stojících budovách přibližně čtvercového půdorysu.

 

Předchozí stránka: Střechy a střešní krytiny
Další stránka: Produkty

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.
Kontaktujte nás.