Zásady zpracování osobních údajů v OBB

 • Úvod
 • Zásady zpracování osobních údajů

Společnost OBB stavební materiály spol. s.r.o. považuje ochranu soukromí a osobních údajů za stěžejní pro zachování důvěry svých zákazníků.

Proto se zavazujeme k dodržování těchto základních principů, dle kterých se budou řídit veškerá zpracování osobních údajů v společnosti OBB.

V tomto dokumentu bychom vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.


Zpracování osobních údajů

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Veškeré zpracovávání osobních údajů se řídí Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které nabude plnou právní legitimitu dne 25.5.2018.

1. Pojmy

 • Subjekt údajů (dále jen „zákazník“): Fyzická osoba (včetně osob samostatně výdělečně činných), k níž se osobní údaje vztahují (např. potenciální, stávající či ztracený zákazník);
 • Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
 • Správce: OBB stavební materiály spol. s.r.o. , se sídlem Frýdecká 793, 720 00, Ostrava - Hrabová IČ: 64611809 DiČ: CZ64611809 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou C 8888 ze dne 20.11.1995 (dále jen „OBB“), subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může OBB zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak;
 • Zpracovatel: Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření OBB zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů;
 • Profilování: Jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, zdravotního stavu, zájmů, spolehlivosti;
 • Účel zpracování osobních údajů: Cíl (obchodní aktivita), pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat;
 • Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel;
 • Cookies: Elektronická data, která WWW server pošle prohlížeči, který je následně uloží na počítači uživatele (zákazníka). Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. V tuto chvíli cookies OBB na svých webových stránkách nevyužívá.

2. Principy zpracování osobních údajů

Společnost OBB zpracovává osobní údaje v duchu následujících principů vyplývajících z Nařízení:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování;
 • účelové omezení - shromažďování jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 • minimalizace údajů - přiměřenost, relevantnost a limitace zpracování na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu;
 • přesnost a aktuálnost – OBB přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • omezené uložení – osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných stávající legislativou s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů;
 • integrita a důvěrnost - osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Z jakých zdrojů OBB osobní údaje získává?

 • přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • přímo od uchazečů o zaměstnání v případě žádosti o zařazení do výběrového řízení
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů, evidencí a z dalších veřejných zdrojů (výstavy, dny otevřených dveří včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekt údajů sám zveřejní);

4. Jakým způsobem OBB zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou v OBB zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

5. Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je zpracováváme?

5.1. Kategorie zpracovávaných údajů:

a) identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČ, DIČ;

b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa;

c) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: objednané služby, číslo objednávky, cena služby, informace o platbě, údaje o provedených oznámeních - potvrzení objednávky, informace o pohybu služeb, doručení objednávky, reklamace atp.

d) další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;

5.2. OBB zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů (titulů): 

 • oprávněný zájem OBB,
 • plnění smlouvy,
 • plnění právní povinnosti,
 • platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

5.2.1 Oprávněný zájem OBB

Právní titul zpracování osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva správce nad zájmy/právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se zejména o následující účely:

 • Ochrana základních či jiných důležitých práv OBB z obecně závazných právních předpisů a smluv v rámci různých sporů, kontrol, šetření, řízení a ve vztahu k smluvním partnerům a třetím osobám pro kategorie zpracování v rozsahu bodů a)-d) po dobu zákonem daných lhůt pro archivaci, maximálně však po dobu 10 let od po ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s OBB.
 • Zamezení podvodného jednání poškozujícího OBB v případech důvodného podezření pro kategorie zpracování v rozsahu bodů a)-d), po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 5 let po ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s OBB.
 • Přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb týkajících se prodeje stavebního materiálu a souvisejících produktů a služeb pro rozsah zpracování a), b) po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s OBB.
 • Vymáhání pohledávek pro rozsah zpracování a)- d) po dobu zákonných promlčecích dob, maximálně však po dobu 10 let.

5.2.2 Plnění smlouvy

OBB zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem uzavírání smluvních vztahů – zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, ve smyslu uzavírání a plnění smluvních vztahů, reklamací, či jiná ochrana spotřebitele uložená dodavateli všeobecnými obchodními podmínkami, zasílání objednaných služeb, vyřizování objednávek atd.

Rozsah pro tyto účely zpracovávaných osobních údajů je vymezen údaji na formulářích smluv, objednávek, dodacích listů, reklamací atd.

Kategorie zpracovávaných údajů: pro kategorie zpracování osobních údajů v rozsahu bodů a)-d).

Doba uchování osobních údajů:

 • osobní údaje pro tento účel jsou uchovány po dobu trvání smluvního vztahu – chápáno ve smyslu okamžiku objednaní zboží/služby do okamžiku uplynutí záruční doby
 • osobní údaje v omezené míře jsou uchovávány i po vypršení smluvního vztahu za účelem dodržení povinného režimu pro uchovávání specifických dokumentů dle platné legislativy např. archivace účetních dokladů se řídí zákonem o účetnictví atp.

5.2.3 Plnění právní povinnosti

OBB poskytuje osobní údaje o zákaznících vedle zpracovatelů též příjemcům osobních údajů, mezi něž patří státní orgány a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména za účelem:

 • poskytnutí osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení,
 • a pro další zákonem vymezené účely i jiným subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Kategorie pro rozsah zpracování osobních údajů a doba jejich zpracování je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení posledního smluvního vztahu zákazníka s OBB.

5.2.4 Platný souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že správce zpracovává osobní údaje zákazníka pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely uvedené v článku 5.1, 5.2 a 5.3, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zákazníka, který je projevem svobodné vůle zákazníka a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji. Zákazník OBB uděluje podpisem písemného formuláře nebo potvrzením elektronické verze souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem šíření obchodních sdělení - zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: pro kategorie zpracování osobních údajů v rozsahu bodů a),b)

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru Webkomplet, s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společnost nevyužívá.

Tyto osobní údaje podléhají manuálnímu zpracování (např. při aktualizaci, blokování, likvidaci neaktuálních údajů) a zároveň i automatizovanému zpracování ve formě profilování (např. při hromadném zasílání newsletteru). Přístup k těmto údajům mají jenom pověřené osoby nebo zpracovatelé, kteří jsou vázány mlčenlivostí nebo jsou smluvní vztahy s nimi upravené dle platné legislativy kompatibilní s Nařízením EU a Zákonem na ochranu osobních údajů.

Doba uchování osobních údajů

 • osobní údaje pro tento účel jsou uchovávány po dobu 10 let, tj. doba na kterou nám subjekt údajů dal jednoznačný a prokazatelný souhlas se zasíláním obchodních sdělení
 • osobní údaje pro tento účel jsou uchovávaný po dobu kratší 10 let v případě odvolání výše uvedeného souhlasu.

Odvolání souhlasu Souhlas je možné kdykoliv zdarma a jednoduchým způsobem odvolat jednoduchým kliknutím na aktivní odkaz přímo v patě každého zaslaného obchodního sdělení, případně písemným sdělením zaslaným do sídla společnosti OBB, nebo e-mailovou zprávou na adresu gdpr@obb.cz.

Každé takto zaslané obchodní sdělení obsahuje jasné a zřetelné označení, že se jedná o obchodní sdělení, obsahuje totožnost odesílatele, obsahuje platnou adresu jak elektronickou tak adresu sídla společnosti OBB, kam může adresát odeslat žádost o ukončení zasílaní obchodních sdělení.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a svobodné. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění dříve sjednaného závazku po dobu trvání smlouvy nebo na možnost uzavření nového závazku ze strany OBB. Neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů může mít vliv pouze na zasílání obchodních sdělení, nebo například na omezení doby po kterou bude uchazeč o zaměstnání v OBB evidován v personální databázi pro účely obsazení volných pozic. Udělený souhlas lze kdykoliv zčásti nebo zcela odvolat.

6. Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka

Osobní údaje, které nám poskytne subjekt údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům OBB, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům, s nimiž má OBB uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, společnostem OBB a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy.

Subjekt údajů má:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na jejich opravu, právo na výmaz, (právo být zapomenut),
 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na jejich opravu, právo na výmaz, (právo být zapomenut),
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Subjekt údajů má dále právo na informace o kategoriích dotčených osobních údajů, účely zpracování a jejich právní základ vč. oprávněných zájmů, příjemci, nebo kategorie příjemců pro zpřístupnění, (vč. příjemců ve třetích zemích, či mezinárodních organizací), plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není -li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů. Skutečnost jestli dochází k automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů uvádíme v našich Zásadách o ochraně osobních údajů. Tyto ucelené informace o zpracování osobních údajů a výčet práv a povinností subjektů osobních údajů včetně poučení o důsledcích částečného či úplného neudělení souhlasu, jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány na webové stránce OBB a na vyžádání dotčeného subjektu údajů budou poskytnuty i na kontaktních místech OBB.

Všechny tyto práva může subjekt osobních údajů uplatnit zasláním písemné žádosti na adresu sídla společnosti OBB, nebo na speciální adresu přímo zřízenou pro řešení dotazů ohledně zásad ochrany osobních údajů – gdpr@obb.cz.

Produkty


Nabízíme další výrobky jako příslušenství, klempířské prvky a také další výrobky jako jsou střešní okna, nadkrokevní izolacie a okapový systémy.

Informujte se na našich prodejnách, či u našich obchodních zástupců.

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.

+420 773 744 308


Ostrava

Frýdecká 793
720 00 Ostrava Hrabová
Email: ostrava@obb.cz


Brno

Vídeňská 125
619 00 Brno Přízřenice
Tel.: +420 777 920 022
E-mail: brno@obb.cz

České Budějovice

Jivno 43
373 71 Jivno (pošta Rudolfov)
Tel.: +420 777 920 139
E-mail: budejovice@obb.cz

Hradec Králové

Dřevařská 522
500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 777 920 020
E-mail: hradec@obb.cz

Olomouc

Pevnůstka XV
779 00 Olomouc Neředín
Tel.: +420 777 920 305
E-mail: olomouc@obb.cz

Opava

Těšínská 1509/64
746 01 Opava
Tel.: +420 777 922 450
E-mail: opava@obb.cz

Plzeň

U Seřadiště 223
326 00 Plzeň
Tel.: +420 777 920 338
E-mail: plzen@obb.cz

Praha

Ptice 107
252 18 Ptice (pošta Úhonice)
Tel.: +420 770 145 433
E-mail: ptice@obb.cz

Brandýs nad Labem

Martinovská 328
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 770 145 437
E-mail: brandys@obb.cz

Kontakty

Nenechte si ujít akční nabídky

Zadejte svůj e-mail a my vás budeme informovat o aktuálních akcích a slevách

* Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
Kdykoliv se můžete z odběru zpravodaje odhlásit.
OBB stavební materiály, spol. s r.o.
Frýdecká 793, 720 00 Ostrava 20
obb@obb.cz
WebCenter - logo