Otázky a odpovědi


Jak si vybrat střešní krytinu?

Každá střešní krytina má svá specifika. Při výběru je třeba dbát nejen na estetickou stránku domu, ale i na vhodnost krytiny pro Vaši střechu a stavbu.

Jedním z třídících faktorů je maximální povolené zatížení konstrukce střechy.

Pokud Vám staticky není doporučena betonová nebo pálená taška, musíte se rozhodnout pro tvz. lehkou střešní krytinu, kde se váha pohybuje od cca od 6-15 kg/m2. Nicméně i v těchto výrobcích je z čeho vybírat. V nabídce jsou různých tvarů a povrchových úprav, asfaltové (bitumenové) krytiny, vláknocementová krytina a nově i krytiny z plastu. Každá krytina má svá specifika, proto se vždy podrobně informujte.

Důležitým faktorem je sklon střešní roviny.

Mezi další činitele patří skutečnost, zda může být daná krytina montována na bednění či musí být střecha odvětraná a krytina montována na latích.

Co je střecha a jaké má části?

Střecha (definice dle ČSN 731901 Navrhování střech. Základní ustanovení) – je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů, podílející se na zabezpečení požadovaného stavu prostředí v objektu. Sestává z nosné střešní konstrukce a jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami.

Dle sklonů se dělí na:
střechu plochou α < 5°
šikmou 5° < α< 45°
strmou 45° < α < 90°

Základní druhy střech viz http://www.tondach.cz/pdf/Techinfo/zakl_pojmy.pdf

Klempířské prvky a okapové systémy

Naše společnost nabízí okapové systémy a plechy v rovinný tabulích i ve svitcích.

Pro klempíře nabízíme možnost pronájmu naší klempířské dílny na pobočce v  Ostravě a Olomouci, kde kromě jiného naleznete 6 metrovou ohýbačku.

Pozinkovaný plech

Jedná se o standardní materiál, tento plech se musí natírat a to nejlépe v intervalu 2–5 let. Hodí se na rekonstrukce a běžné rodinné domy. Pozinkování je klasická povrchová úprava ocelového plechu.

Titanzinkový plech

Titanzinek je slitina tří hlavních prvků – zinku, titanu a mědi, která si přirozenou cestou vytváří ochra­nu před povětrnostními vlivy formou patinace povrchu, tj. patiny. Patina vzniká ve třech fázích. Nejprve reaguje zinek se vzdušným kyslíkem a vytváří na svém povrchu oxid zinku. Následně při působení vody (deště) se vytvoří hydroxid zinku a společnou reakcí s oxidem uhličitým ze vzduchu vznikne na povrchu hustá, pevně lnoucí a vodou nerozpustná vrstva zásaditého uhličitanu zinečného – patina. Ta se na povrchu titanzinku přirozeně obnovuje.
Na trhu je k dostání i tzv. předzvětralý Titanzinek, kde je patina vyrobena řízeným výrobním procesem. Jeho cena je však mnohem vyšší.

Měděný plech – jedná se o plech nejvyšší kvality ale i ceny

Měděné okapy jsou dražší než pozinkované, jedná se však o investici konečnou, protože měď nerezne a nemuusí se tedy následně natírat ani jinak udržovat. Jedinou nevýhodou mědi je, že se časem může potáhnout měděnkou, či dokonce, vlivem exhalací, zčernat.

Okapy a plechy poplastované (např. Ruukki, Lindab, Satjam, Bramac)

Vyrábí se z pozinkovaného plechu, který je žárově poplastován. Plastová vrstva je tvořená 25–50 μm. Tento základní materiál kombinuje nejvýhodnější vlastnosti oceli (pevnost, tepelnou stabilitu) a plastu (odolnost proti korozi a kolísání teplot, barevnou stálost). Povrchová úprava a profilování zajišťují vysokou odolnost vůči účinkům povětrnostních vlivů a znečištěnému ovzduší. Dodávají se jako skládací systém.

Názvosloví klempířských prvků

Jednotlivé klempířské prvky mají své ustálené názvosloví.

Žlaby – slouží k odvodu vody z roviny střechy u okapu. Tvary žlabů jsou půlkulaté a hranaté. Půlkruhový podokapní žlab se osazuje tak aby do něj voda stékala i při malých srážkách. Přívalové deště nebo sníh při tání nejsou žlabem zachytávány, docházelo by k jeho poškození. Pokud je pod okapem chodník je vhodnější použít nástřešní žlaby. Nástřešní žlab je nutné podbědnit.

Háky – slouží k upevnění žlabů ke střeše.

Svody – odvádějí vodu v místě kotlíků svisle k zemi, kde vytéká pomocí výtokových kolen, nebo jsou svody napojeny do kanalizace. Svody jsou do fasády upevněny pomocí objímek (zděří).

Čela – slouží k ukončení žlabu po stranách.

Roh vnější – slouží pro 2 žlabů ve „vnějším“ spojení rohu.

Kout – složí pro spojení 2 žlabů ve vnitřním rohu.

Spojka – u plastových poplastovaných okapů se používá ke spojení dvou žlabů, mívá gumovou těsnící manžetu.

Kotlík – umístí se v místě, kde chceme umístit svodovou rouru.

Koleno – slouží k propojení kotlíku a svodů – 2 kolena tvoří S-koleno.

Svody – odvádějí vodu v místě kotlíků svisle k zemi, kde vytéká pomocí výtokových kolen, nebo jsou svody napojeny do kanalizace. Svody jsou do fasády upevněny pomocí objímek (zděří).

Okapnice (okapní plech) – oplechování hrany okapu.

Lem zdi – oplechování spoje roviny střechy se zdivem – např. u vikýře, nadezdívky, požární zdi apod.

Závětrná lišta (lem štítu) – používají se u střech, které nejsou ukončeny nadezdívkou nebo krajovou taškou.

Lemování komínů – jedná se o oplechování zdiva komínu procházejícího střešní rovinou.

Proč musím použít větrací tašky?

Správné větrání prostoru pod střešní krytinou je, kromě jiného, předpokladem pro záruku trvanlivosti a životnosti střešních krytin a celé střechy. Odvětrávat lze pomocí větracích tašek, větracích pásů hřebene a nároží a ventilačních hlavic.

Dostatečné odvětrání střechy v žádném případě nepodceňujte a vždy použijte alespoň minimální počet větracích tašek požadovaných výrobcem.

Musím použít sněhové zábrany a měly by být v celé ploše střechy?

Dle současných norem České Republice není povinnost umístit na střechu sněhové zábrany. Nicméně důležitou funkcí, kterou střešní krytina, respektive střecha, musí splňovat v zimním období, je bezpečnost osob, které stavbu užívají nebo se pohybují v její bezprostřední blízkosti. Sníh na střeše je sice určitým nebezpečím z hlediska statiky, při dobrém dimenzování konstrukce ale v tomto směru většinou nehrozí u šikmých střech zásadní problémy. Naopak, homogenní vrstva sněhu na střeše může dokonce působit jako kvalitní zateplení a snížit tak v zimním období tepelné ztráty vašeho domu. Pokud ale dojde z důvodu tání, nebo kvůli přitížení novým sněhem k uvolnění velké části sněhové desky, hrozí v bezprostředním okolí domu nějaká tragédie. Není asi nutné popisovat, co způsobí pád několika desítek kilogramů ledu z výšky 5 nebo 7 metrů kolemjdoucímu člověku nebo zaparkovanému automobilu. Posuny těžkých sněhových mas po střeše ale dokáží napáchat také velké škody na samotné střešní krytině a na konstrukci střechy. Mohou strhnout různé vikýře, antény nebo odvětrání prostupující střechou, poškodit komíny, okapy, polámat tašky v úžlabí atd. Oprava střechy plné sněhu v zimním období je potom často zásahem na hranici proveditelnosti. Z toho důvodu je rozhodně vhodné sníh na střeše udržet, zabránit jeho samovolnému pádu a nechat jej postupně slehnout a odtávat. Podmínkou je samozřejmě provedení kvalitní pojistné hydroizolace přesně podle pravidel výrobce střešní krytiny a použitých folií.

Častou chybou bývá umístění protisněhových tašek či háků ve dvou řadách u okapu. To ovšem může napáchat více škody než užitku. V zásadě platí, že protisněhové tašky nebo háky musí být rozmístěny po celé ploše střechy, aby se sníh nemohl „rozjet“ od hřebene. V takovém případě většinou zábrana dole u okapu nejenže nedokáže „lavinu“ zadržet před pádem dolů, ale může způsobit poškození střešní krytiny a okapu.

Jaký je rozdíl mezi parozábranou a difúzní fólií?

Parozábrana je vždy umístěna pod tepelnou izolací nebo mezi tepelnou izolací a zabraňuje proniknutí teplého vzduchu z interiéru do ochlazovaných částí tepelné izolace. Umisťuje se pod krokvemi vodorovně s okapem a je vyvedena na stěnu. Spoje, prostupy a přesahy parozábrany musí být slepeny páskou k tomuto účelu určenou tak, aby byla zaručena parotěsnost.

Pojistná hydroizolace (difúzní fólie) umožňuje prostup vlhkosti z interiéru do provětrávané mezery od okapu k hřebeni a zabraňuje případnému zatečení vody do tepelných izolací při poruše krytiny nebo při kondenzaci vzdušné vlhkosti pod krytinou.

Kontaktní fólie na izolaci – je fólie, která je určena k položení přímo na izolaci (ne bednění).

Kontaktní fólie na bednění – fólie, která je určena k položení přímo na celoplošné bednění či izolaci.

Nekontaktní fólie – fólie na latě, která nesmí být v přímém kontaktu s bedněním či izolací.

Těsné a vodotěsné podstřeší, bezpečný a minimální sklon střechy

Tyto pojmy vycházejí z platných předpisů České Republiky, zvláště ČSN 73 1901 a „Pravidel pro navrhování a provádění střech“.

Bezpečný sklon

Bezpečný sklon je optimální pro položení krytiny bez speciálních opatření.

Minimální sklon

Minimální sklon je mezní hodnota, od které je možné střešní krytinu použít, pak je ale nutno dodržet všechna předepsaná opatření.

Výrobce vždy uvádí tyto údaje a podmínky použití tašky v jiném než bezpečném sklonu. Dodržení těchto podmínek je bezpodmínečně závazné pro uznání záruky a případné reklamace.

Těsné podstřeší

Těsným podstřeším se rozumí použití celoplošného bednění a příslušné hydroizolace (nejčastěji obyčejná lepenka případně kontaktní fólie s přelepenými spoji).

Vodotěsné podstřeší

Vodotěsným podstřeším se rozumí použití celoplošného bednění a příslušné hydroizolace (nejčastěji asfaltové pás, nebo speciální kontaktní fólie s přelepenými spoji).

Asfaltové šindele a teplota při montáži

Asfaltové šindele lze rozdělit podle několika kritérií:

Z hlediska použitého asfaltu

  • Oxidovaný bitumen (např. , ). Bitumen se v zásobnících nechává probublávat vzduchem
  • APP modifikovaný bitumen (např. IKO MonarchKATEPAL). Do bitumenu se přidává ataktický polypropylen (APP) jako modifikátor-plastomer, který významně zlepšuje mechanické vlastnosti bitumenu i jeho životnost.

Z hlediska použité vložky

  • Neorganické – skelné vlákno z netkané příze
  • Organické – přírodní materiály např. plsť

Z hlediska pokládky

Při montáži šindele nesmí klesnout průměrná denní teplota pod 5 °C!

Co je to engoba a glazura u pálených tašek?

Engoba

Barevná povrchová úprava matných až pololesklých tašek. Jedná se o tenký povlak z keramické směsi vhodného složení (vodou rozplavené jíly obarvené přírodními oxidy železa), který se nanáší na vysušenou tašku, a takto upravený výrobek se následně vypaluje.

Glazura

Stejná úprava jako v případě engoby, ale rozplavené jíly obsahují vyšší podíl sklovitých příměsí a tašky díky tomu získávají vysoký lesk. Glazura nejenže výrobek zušlechťuje na nejvyšší možnou míru, navíc ho zpevňuje a chrání.

Je těžší betonová nebo pálená taška?

Vzhledem k tomu, že se nejedná o lehkou střešní krytinu, kde se váha pohybuje cca 6–15 kg/m2 je rozdíl mezi pálenou a betonovou taškou poměrně nepatrný a nepodstatný (cca 40–45 kg/m2) .

Rozdíly jsou i mezi taškami jednotlivými, proto nelze obecně konstatovat co je těžší.

Váha pro výpočet zatížení je samozřejmě u jednotlivých tašek uvedena.

Kolik stojí doprava materiálu?

Dopravu materiálu se snažíme zajišťovat zdarma, nicméně záleží na vybrané střešní krytině, podmínkách výrobce, vzdálenosti atd.

Většinou je nutno uhradit případné skládání materiálu hydraulickou rukou v místě stavby.

Konkrétní podmínky společně domluvíme během cenové nabídky, případně objednávky.

Kdo poskytuje záruku na materiál a čeho se záruka týká?

Naše firma Vám poskytuje záruku na materiál dle platných zákonů České Republiky na základě daňového dokladu námi vystaveného.

Většina výrobců krytin však poskytuje záruku mnohem delší. Při koupi se vždy informujte na podmínky prodloužené záruky a rozsah záruky.

Pro uplatnění prodloužené záruky je u některých výrobců nezbytné mít řádně vyplněný a potvrzený záruční list.

Kolik zaplatím za vypracování cenové nabídky na materiál?

Orientační nabídku spotřeby materiálu pro Vaši střechu vypracujeme zcela zdarma na základě podkladů, které nám dodáte. Cenovou nabídku Vám zašleme do 3 dnů. Pokud je to pro Vás příliš dlouhá doba, rádi Vás upřednostníme, pokud nás na tuto skutečnost upozorníte.

Přesnost výpočtu záleží na dodané dokumentaci a tvaru střechy. U složitějších střech nelze přesně spočítat odpad na prořezy, proto se přidává krytina procentuálně.

K výpočtu potřebujeme znát tvar střechy, délky okapových, hřebenových, nárožních a úžlabních hran, délky krokví. Čím více informací nám dodáte, tím přesnější bude výpočet.

Jak si vybrat realizační firmu?

Při výběru realizační firmy, která Vám střechu bude zhotovovat doporučujeme nehledat jen nejlevnější nabídku, ale také se zaměřit na odbornost firmy a její zkušenosti s pokládkou daného materiálu, vhodné je zhlédnout reference.

Naše firma se zabývá pouze prodejem materiálu, ale rádi Vám doporučíme realizační firmu, která má s vybranou střešní krytinou bohaté zkušenosti a pracuje v okolí vaší stavby.

Informujte se

Co vše jsme Vám schopni nabídnout?
Rádi s Vámi probereme veškeré možnosti.

+420 773 744 308


Ostrava

Frýdecká 793
720 00 Ostrava Hrabová
Email: ostrava@obb.cz


Brno

Vídeňská 125
619 00 Brno Přízřenice
Tel.: +420 777 920 022
E-mail: brno@obb.cz

České Budějovice

Jivno 43
373 71 Jivno (pošta Rudolfov)
Tel.: +420 777 920 139
E-mail: budejovice@obb.cz

Hradec Králové

Dřevařská 522
500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 777 920 020
E-mail: hradec@obb.cz

Olomouc

Pevnůstka XV
779 00 Olomouc Neředín
Tel.: +420 777 920 305
E-mail: olomouc@obb.cz

Opava

Těšínská 1509/64
746 01 Opava
Tel.: +420 777 922 450
E-mail: opava@obb.cz

Plzeň

U Seřadiště 223
326 00 Plzeň
Tel.: +420 777 920 338
E-mail: plzen@obb.cz

Praha

Ptice 107
252 18 Ptice (pošta Úhonice)
Tel.: +420 770 145 433
E-mail: ptice@obb.cz

Brandýs nad Labem

Martinovská 328
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 770 145 437
E-mail: brandys@obb.cz

Kontakty

Nenechte si ujít akční nabídky

Zadejte svůj e-mail a my vás budeme informovat o aktuálních akcích a slevách

* Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
Kdykoliv se můžete z odběru zpravodaje odhlásit.
OBB stavební materiály, spol. s r.o.
Frýdecká 793, 720 00 Ostrava 20
obb@obb.cz
WebCenter - logo